Karate Shotokan Joinville - Shukokai - Karate Val de Marne  Karaté - Actualités - Karaté Shukokai Kobudo27/09/2007

Liste des Katas Skukokai F.F.Karaté


Voici la liste officielle des Katas Shukokai déposée auprès de la FFKARATE.
General
supermot
LISTE OFFICIELLE DES KATAS SHUKOKAI FFKARATE 2007-2008
 
1er DAN : Pinan Nidan - Pinan Shodan - Pinan Yodan - Pinan Godan - Bassaï Dai
2e DAN : Ananko - Kosokun Dai - Seisan - Heiku - Naifanchin Shodan
3e DAN : Niseishi - Kosokun Sho -Seienchin - Koshiki Rohai - Pachu
4e DAN : Tomari Bassaï - Kururunfa - Unshu - Paiku - Chinto
5e DAN : Annan - Useishi (Gojushiho) - Suparinpai - Nipapo - Seipai